Sesongen 2023

Fiskedøgn: Alle fiskedøgn startar kl. 18.00 på datoen på fakturaen og varer til kl. 17.00 neste dag.

 Årskvotar: På  Etne Laks sine sonar kan  du avlive 2 laksar pr sone pr døgn, men me må ta forbehold dersom kvoten skulle  bli full. Da  vil følgjande skje:

-          Dersom me nermar oss full kvote for sonen kan kvoten bli redusert  til 1 fisk pr. døgn

-          Fiskaren får tilbud om å fiske på anna sone dersom det er ledige sonar

-          Eller me betalar tilbake soneleiga.

 

Laksefelle: Laksefella står  rett ovanfor Enge Bru for å skille ut all oppdrettslaks.   All fisken vert fanga og kontrollert og villaksen vert satt utatt ovanfor fella.

 

All holaks og all hannlaks over 100 cm skal setjast utatt i elva. 

 

Fangstrapportering og Laksebørs.  All fangstrapportering skal vera på  Elveguiden.no  Hugs at du må registrere alle døgna dine her, om du fekk fisk eller ikkje.   

Prisar  Prisane på sonane står på sida Om sonane  

Minstemål    Me vil  minna om at   "Fisk under 40 cm. skal straks setjast tilbake i elva i mest mulig uskada stand (Gjeld både laks og sjøaure)."

Desinfeksjon av fiskeutstyr  Alt fiskeutstyr som er nytta i andre vassdrag skal desinfiserast. Dette kan De få utført på Etne Camping.  Fiskarane må rekna med å betale ei  avgift for å få utført desinfeksjon.   

Skjellprøvar  Vi krev skjellprøve av alle fiskar som vert fanga og avliva. Skjellprøvar får du hjelp til å ta hjå Gerd  på Steine eller Etne Camping.. Her kan du også få skjellprøve konvolutter .