Statistikkar fra Etneelva

 

I 2016 vart totalfangsten på 3498 kg,   3110 kg laks avliva og 388kg gjenutsatt. Sjøauren var freda men 5 vart avliva og 172 vart satt utatt i elva. .  Det vart  avliva 750 stk laks og 117 satt utatt i elva. ,     Det vart avliva  167 smålaks, 529 mellomlaks og 54 storlaks. Laksen hadde ei gjennomsnittsvekt på 4,0 kg.    Av avliva laks vart 407 kg (89 laks) tatt i Sørelva. 

 

Fig. 1. Diagrammet viser antall kilo som er fanga kvart år. Ikkje fiske i 2010 og 2011

 

Fig 2  Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

Fangstar pr. veke

 

 

 

 

 

 

 

 

I perioden 1969 -2000 vart det fanga i gjennomsnitt 1079 laks i året med ein variasjon fra 597 (1981) til 2930 (1990).  Gjennomsnittsvekta på laksen var 3,2 kg i perioden fra 1969-1995, med ein variasjon fra 2,4 til 4,5 kg

Laksen vert klekka i elva. Etter ca. 3 år i elva vandrar smolten ut i sjøen og kjem att etter eit til tre år.I eit utkast til biologisk delplan (1996) seier dei at ca. 70 % kjem att etter eit år (gjennomsnittsvekt på 2 kg), ca 20 % etter to år (gjennomsnitt på 4,8 kg) og resten etter 3 år eller seinare (gjennomsnitt på 9 kg) . (I ein rapport fra 1977-1984 fra Etneelva vart det i perioden fanga 63% med smålaks)

 

   Skjellprøvar 

I 2007 var oppdrettsprosenten på 23,6% av sportsfiskefangstane. I fangstar etter fiskesesongen var slutt (overvakingsfiske og stamfiske)var det 46% i fangstane.  

Fig 3  Med sportsfiskefangstar reknar NINA fisk  som er fanga før 1.sept.

 

 Er du komt direkte til denne sida, kan du gå til Etne Laks si hovedside ved å klikke på denne linken 

Web-sidene er laga av Etne Laks og administreres av

Steinar Grindheim