Statistikkar fra Etneelva

I 2019 vart også eit år med dårleg fangst grunna liten vannføring.    Heldigvis viser tala fra fella at det er rikeleg med gytefisk, antar ca 2,5 ganger gytebestandsmål.

  Fangstar  2019 Fangstar  2018
  Avliva Gjenutsatt Totalt Avliva Gjenutsatt Totalt
  Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg Antall Kg
Laks < 3 kg 111 172,0 47 66,0 158 238,0 52 96,9 18 26,0 70 122,9
Laks 3-7 kg 153 700,0 9 38,0 162 738,0 103 474,1 11 49,7 114 523,8
Laks > 7 kg 34 284,0 5 46,0 39 330,0 12 96,2 0 0,0 12 96,2
Totalt laks 298 1156 61 150 359 1306 167 667,2 29 75,7 196 742,9
Sjøørret     117 130,0 117 130,0 3 5,6 29 75,7 32 81,3
Gjennomsnittsvekt laks : 3,6         3,8      

 

 

Fig. 1. Kilo laks inklusiv  gjenutsatt laks og fangstane i Sørelva. Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Fig 2 Antall laks inklusiv gjenutsatte laksar og fangstane i Sørelva.  Elva var freda i 2010,  2011, 2014 og 2015

 

Laksefella

Fig 3. Teljingar i laksefella sidan ho kom i 2013. Fella har registrert ca 80-90% av total oppvandring dei ulike år.

 

Gytefiskteljingar

Fig 4. Gytefiskteljingar sidan UniResearch starta med dette i 2004. Vanlegvis gjordt etter 15. okt. Gytebestandsmål for Etnevassdraget er berekna til 1025 kg holaks. Det var ikkje teljing i 2017 pga vær.

 Sørelva

Fig 5. Fangstar i Sørelva. (Med i fangststatistikk for Etneelva).

 

Fangstar pr. veke

 

Fangst pr veke 2018

 

 

2017

 

 

Vekefangst 2013

 

 

 

I perioden 1969 -2000 vart det fanga i gjennomsnitt 1079 laks i året med ein variasjon fra 597 (1981) til 2930 (1990).  Gjennomsnittsvekta på laksen var 3,2 kg i perioden fra 1969-1995, med ein variasjon fra 2,4 til 4,5 kg.  Laksen vert klekka i elva. Etter 2- 3 år i elva vandrar smolten ut i sjøen og kjem att etter eit til tre år.I eit utkast til biologisk delplan (1996) seier dei at ca. 70 % kjem att etter eit år (gjennomsnittsvekt på 2 kg), ca 20 % etter to år (gjennomsnitt på 4,8 kg) og resten etter 3 år eller seinare (gjennomsnitt på 9 kg) . Dei seinare åra har dette endra seg mykje, det kjem langt ferre smålaks på elva etter eit år i sjøen. Difor har og gjennomsnittsvekta auka.  Nå er det  kun 30-40% som kjem tilbake etter eit år i sjøen.  

 

   Skjellprøvar 

I 2007 var oppdrettsprosenten på 23,6% av sportsfiskefangstane. I fangstar etter fiskesesongen var slutt (overvakingsfiske og stamfiske)var det 46% i fangstane.  

Fig 3  Med sportsfiskefangstar reknar NINA fisk  som er fanga før 1.sept.

 

 Er du komt direkte til denne sida, kan du gå til Etne Laks si hovedside ved å klikke på denne linken 

Web-sidene er laga av Etne Laks og administreres av

Steinar Grindheim