Fiskereglar for Etneelva 2020  

            

 1. Fiske etter laks er frå 15. Juni (00:01) til 15. August (24:00).  Fiskedøgnet startar kl. 18.00 og varet til neste dag kl. 17.00.
  Sjøauren er fred

 2.  Fiskeutstyr brukt i andre vassdrag skal desinfiserast før fisket startar. Etne Camping har utstyr til dette, ta vare kvitteringa som dokumentasjon. På grunn av smittefare, er det ikkje lov å bruka slangesøkke eller flytedobbe fylt med vatn

 3. Det er berre tillete med stangfiske, stanga skal ikkje forlatast som  ”sjølvfiskande”. I begge elvene er det lov å fiska med floge, spinner, sluk og mark, men fiskerettshavar på dei enkelte sonane kan forby markfiske. Avstanden mellom krokstamma og krokspissen skal ikkje vera større enn 15 mm for enkeltkrok eller 13 mm for dobbel- eller trippelkrok. Ved bruk av mark skal krokstorleiken være minst 3/0.

 4.  Fiskaren skal bruka tang til krok og skjellprøvar, og det skal brukast fangstnett/håv utan knutar. Bruk av klepp er ikkje tillete.

 5. Laks under 40 cm og vinterstøingar skal straks setjast ut att i elva. I heile fiskesesongen skal all villaks over 90 cm. setjast ut att i elva.. «Fang og slepp»-kvoten er lik fangstkvoten per sone. Når fangstkvoten for sona er landa, skal alt fiske opphøyra  for inneverande døgn, også «fang og slepp».Fisk som etter reglane skal gjenutsetjast , men som er så skada at den må avlivast , tilfell fiskerettshavar.  Slik fisk reknast som ein del av kvota.

 6. Fiskarane pliktar å respektera gjeldande fiskesonar, og det er forbode å fiska nedover og oppover i neste sone. Døgn/sonekvoten kan berre nyttast på den sona der fiskekortet gjeld.

 7.  Fiskaren og dei han har med seg, skal utvisa sunn fornuft og respektera næring og brukarinterresser ang. Ferdsle på eigedom til og frå fiskeplassane, ikkje kjøyra eller gå gjennom grasbøar. Ein skal bruka tilvist parkeringsplass, rydda etter seg og forlata elva slik ein helst vil finna den.

 8. Det er ikkje lov å setja opp telt utan løyve frå grunneigar.

 9.  Fiskekortet lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå kortselgjar. Kvittering for fiskekort  og fiskeavgift til staten skal visast på førespurnad.

 10. All fangst, også fisk som vert satt ut att, skal rapporterast på Elveguiden.no. Alle fiskarar skal før fisket startar registrera 0 fangstrapport til Elveguiden. Logg på via Internett på Mobil, Nettbrett og  PC.   Dersom fangstrapport ikkje vert levert innan fristen, kan fiskaren bli utestengd.  Oppdrettslaks, regnbogeaure og pukkellaks vert ikkje rekna med i kvoten, men skal registrerast og takast skjellprøvar av som anna fangst. Skjellprøvekonvoluttar er å få på Etne Camping, og dei skal leverast til kortseljar eller Etne camping.

 11. Ved kjøp av fiskekort i Etneelva og Sørelva, samtykkjer fiskaren i gjeldande fiskereglar og pliktar å retta seg etter desse. Ved brot på reglane kan fiskaren, med følge, visast bort utan rett til å få tilbakebetalt for fiskekort.

 12. Etter midtsesongevalueringa, kan styret i Etne Elveigarlag, i samråd med Fylkesmannen, gjennomføra førehandsavtalte tiltak. Til dømes endring av størrelse på fisken som skal setjast ut att , endring av fangstkvotar, eller stoppa  fisket.

 13.  For Etneelva:

                                        Fangstbegrensning er:

                                         2 laks pr. sone pr. Døgn.

                                        Sonar med motfiske deler denne.

                                        Sone 1 har 3 laks pr/døgn

                      For Sørelva:

                                       gjeld det ein totalkvote på 5 fisk per fiskar i løpet av sesongen. På Haugesund

                                      og Omegn JFF og Vindafjord JFL sine strekke kan ein fiska ein  1   fisk per fiskedøgn,

                                       men ikkje meir enn 5 totalt.

Sone 21, egne tilleggsreglar

        Når vannstand er under 6 m3/sek skal det ikkje fiskast under fossen.

         Under fossen er det kun tillatt med floge og enkeltkrok med makk.

         All krøkt fisk skal setjast utatt i elva, og går av på kvoten. (NY)  

         Fiske i sjølve fossen er forbode.

             Skitt fiske !