Fiskereglar for Etneelva 2017

1.    Opningstida er frå 15. Juni (kl. 00:01) - 15. August (kl. 24:00) Ellers er fiskedøgnet 18:00 - 17:00 (23 timar)

2.    Fiskeutstyr brukt i andre vassdrag skal desinfiserast før fisket startar (Etne Camping har utstyr for dette, kvittering medbringast).

3.    Det er berre tillete med stangfiske, stanga skal ikkje forlatast som "sjølvfiskande»  I heile elva er det lov å fiska med: Floge, Spinner, Sluk og Mark. Fiskerettshavar på den enkelte sona kan forby markfiske. Ved bruk av mark skal krokstørrelsen vera minst 3/0.

4.    Pga. Smittefare er det ikkje lov å bruka slangesøkke eller flytedobbe fylt med vatn.

5.    Alle sonar har ein fiskekvote på 2 villaks pr. døgn. Sone ein har tre. Sonar som vert fiska på begge sider som motfiske, delar kvota likt seg imellom. All fangst skal innmeldast og takast skjellprøvar av, hugs tang. Oppdrettslaks vert ikkje rekna med i kvoten. Men skal registrerast med skjellprøve som anna fangst.  Fisk under 40 cm., og vinterstøingar skal straks setjast utatt i elva.

 Etter 15. Juli skal all hofisk over 80 cm. setjast utatt i elva.

Det kan i 2017 fiskast ein sjøaure pr. sone. Aure skal og registrerast med skjellprøvar likeins som anna fangst.

Alle sonane har ein "fang og slipp"-kvote lik fangstkvoten. Når fangstkvoten er landa, skal fisket opphøyra, for inneverande døgn, - også "fang og slipp". Døgn / Sonekvoten kan berre nyttast på den sonen der fiskekortet gjeld.

6.    Fiskarane pliktar å respektera gjeldande fiskesonar, det er forbode å fiska nedover og oppover i neste sone.

7.    Fiskaren og dei han har med seg, skal utvisa sunn fornuft og respektera næring og brukarinterresser ang. ferdsle på eigendom til og frå fiskeplassane, ikkje kjøyra eller beina gjennom eng/gras, bruka anvist parkeringsplass, rydda etter seg, og forlata elva slik ein helst vil finna den, eller til og med betre .... Takk :) 

8.    Det er ikkje lov å setja opp telt utan løyve frå grunneigar.

9.    Fiskekortet / Faktura lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå kortseljar. Kvittering for fiskekort og fiskeavgift til staten skal visast på førespurnad.

10.  Fangstrapporten som følgjer med fakturaen skal leverast umiddelbart etter endt fiske. Dersom fangstrapport ikkje vert levert innan fristen, kan fiskaren bli ilagd eit gebyr ved seinare års kjøp av fiskekort. Rapportering til laksebørs eller notering på fangstskjema som ligger på sonen vert ikkje rekna som innlevert fangstrapport. All fangst skal rapporterast, også gjenutsatt fisk. (gjenutsett fisk aksepterast ca. mål, skal settjast ut snarast råd) Det skal takast skjellprøvar av all avliva fisk, også aure og rømd oppdrettsfisk. Skjellprøvekonvoluttar er å få på Etne Camping.

11.  Fiskarane pliktar å gjera seg kjend med gjeldande fiskereglar, og å rapportera fangst til kortseljaren, som førevist over. Ved kjøp av fiskekort i Etne Elva, samtykker fiskaren i gjeldande fiskereglar, og pliktar å retta seg etter desse. Ved brot på desse kan fiskaren, med følge visast bort utan rett til å få tilbakebetalt for fiskekort.

12.  Fylkesmannen og Etne Elveigarlag kan etter midtsessongevaluering komma med fangstbegrensande tiltak, som kan føra til endringar i desse reglar fastsett i årsmøte. Inkludert stenging av elva.

13.  Skitt fiske.

 

 

 Sone 21, egne tilleggsreglar

Når vannstand er under 6 m3/sek skal det ikkje fiskast under fossen.

Under fossen er det kun tillatt med floge og enkeltkrok med makk.

Fiske i sjølve fossen er forbode.

Skitt fiske !